CurrentInvocation.IsolationGrade

public static final enum CurrentInvocation.IsolationGrade
extends Enum< CurrentInvocation.IsolationGrade >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.IsolationGrade


Mô tả mức độ cô lập

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

Phương pháp công khai

static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)
static final IsolationGrade[] values ()

Giá trị liệt kê

HOÀN TOÀN_BỊ ĐỘC LẬP

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade FULLY_ISOLATED

KHÔNG_BỊ ĐỘC LẬP

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade NOT_ISOLATED

REBOOT_ISOLATED

public static final CurrentInvocation.IsolationGrade REBOOT_ISOLATED

Phương pháp công khai

giá trị của

public static CurrentInvocation.IsolationGrade valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
CurrentInvocation.IsolationGrade

giá trị

public static final IsolationGrade[] values ()

Trả lại
IsolationGrade[]