InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey

public static final enum InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey
extends Enum< InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey >
com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey


Nhóm cho phép đăng nhập một số nhóm dưới cùng một khóa.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TEST_TYPE_COUNT

Phương pháp công khai

boolean shouldAdd ()
String toString ()
static InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey valueOf (String name)
static final InvocationGroupMetricKey[] values ()

Giá trị liệt kê

INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

TEST_TYPE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TEST_TYPE_COUNT

Phương pháp công khai

nênThêm

public boolean shouldAdd ()

Trả lại
boolean

toString

public String toString ()

Trả lại
String

giá trị của

public static InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey

giá trị

public static final InvocationGroupMetricKey[] values ()

Trả lại
InvocationGroupMetricKey[]