DynamicShardHelper

public class DynamicShardHelper
extends StrictShardHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.StrictShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.DynamicShardHelper


Chiến lược phân chia để cho phép xếp hàng làm việc từ xa giữa nhiều phiên bản TF

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DynamicShardHelper ()

Phương pháp công khai

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ để lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Nhà thầu xây dựng công cộng

DynamicShardHelper

public DynamicShardHelper ()

Phương pháp công khai

phân đoạnConfig

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ để lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Hành động phân đoạn thành công sẽ làm cho cấu hình hiện tại trống và lệnh gọi sẽ không được tiếp tục.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration hiện tại.

testInfo TestInformation : TestInformation chứa thông tin kiểm tra.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

Trả lại
boolean đúng nếu bài kiểm tra bị phân chia. Ngược lại trả về false