DynamicShardTrợ giúp

public class DynamicShardHelper
extends ShardHelper

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardHelper
com.android.tradefed.invoker.shard.DynamicShardHelper


Chiến lược Sharding để cho phép làm việc từ xa xếp hàng giữa nhiều phiên bản TF

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DynamicShardHelper ()

Phương thức công khai

boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

nhà thầu công cộng

DynamicShardTrợ giúp

public DynamicShardHelper ()

Phương thức công khai

shardConfig

public boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Cố gắng phân chia cấu hình thành các cấu hình phụ, được lên lịch lại để chạy song song trên nhiều tài nguyên.

Một hành động phân đoạn thành công làm cho cấu hình hiện tại trống và lệnh gọi sẽ không được tiếp tục.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration hiện tại .

testInfo TestInformation : TestInformation chứa thông tin kiểm tra.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler

logger ITestLogger

trả lại
boolean đúng nếu thử nghiệm đã được phân đoạn. Nếu không thì trả về false