ITestsPool

public interface ITestsPool

com.android.tradefed.invoker.shard.ITestsPool


Giao diện mô tả một nhóm các bài kiểm tra mà chúng ta có thể truy cập và chạy

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Bỏ phiếu kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm đã bị từ chối để chạy trên tất cả các thiết bị.

Phương thức công khai

thăm dò ý kiến

public abstract IRemoteTest poll (TestInformation info, 
                boolean reportNotExecuted)

Bỏ phiếu kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

trả lại
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm đã bị từ chối để chạy trên tất cả các thiết bị.

trả lại
ITokenRequest