ParentShardSao chép

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Sao chép thiết lập cho một thiết bị sang tất cả các thiết bị khác sẽ là một phần của shending.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ParentShardReplicate ()

Phương pháp công khai

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập của một thiết bị sang nhiều thiết bị mà shending sẽ nhắm mục tiêu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ParentShardSao chép

public ParentShardReplicate ()

Phương pháp công khai

nhân rộngThiết lập

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sao chép thiết lập của một thiết bị sang nhiều thiết bị mà shending sẽ nhắm mục tiêu.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình sẽ mang bản sao.

client IKeyStoreClient : Ứng dụng kho khóa.