Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Lớp trình trợ giúp xử lý sao chép thông tin bản dựng từ dòng lệnh. Shard sẽ nhận thông tin bản dựng trực tiếp bằng cách sử dụng ExistingBuildProvider thay vì tải xuống bất kỳ thứ gì.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ShardBuildCloner ()

Phương thức công khai

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Người trợ giúp đặt nhà cung cấp bản dựng cấu hình Sharded thành ExistingBuildProvider .

nhà thầu công cộng

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Phương thức công khai

bản saoBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Người trợ giúp đặt nhà cung cấp bản dựng cấu hình Sharded thành ExistingBuildProvider .

Thông số
fromConfig IConfiguration : Cấu hình ban đầu

toConfig IConfiguration : cấu hình nhân bản được tạo lại từ dòng lệnh.

testInfo TestInformation : TestInformation của phân đoạn gốc