Phân đoạnXây dựngCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Lớp trình trợ giúp xử lý việc sao chép thông tin bản dựng từ dòng lệnh. Shard sẽ nhận thông tin bản dựng trực tiếp bằng cách sử dụng ExistingBuildProvider thay vì tải xuống bất cứ thứ gì.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ShardBuildCloner ()

Phương pháp công cộng

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Trình trợ giúp đặt nhà cung cấp bản dựng cấu hình Sharded thành ExistingBuildProvider .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phân đoạnXây dựngCloner

public ShardBuildCloner ()

Phương pháp công cộng

bản saoBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Trình trợ giúp đặt nhà cung cấp bản dựng cấu hình Sharded thành ExistingBuildProvider .

Thông số
fromConfig IConfiguration : Cấu hình gốc

toConfig IConfiguration : cấu hình nhân bản được tạo lại từ dòng lệnh.

testInfo TestInformation : Thông TestInformation của phân đoạn gốc