ITokenDostawca

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Interfejs opisujący obiekt, który może udostępniać tokeny konkretnego urządzenia. Każda implementacja może sprawdzić jeden lub kilka tokenów.

Token to specjalna właściwość obecna na danym urządzeniu.

Tokeny są używane podczas dzielenia na fragmenty, aby upewnić się, że testy żądające określonych tokenów są uruchamiane na urządzeniu udostępniającym token.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Metody publiczne

maToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Zapytanie i zwróć, czy urządzenie ma określony token.

Parametry
device ITestDevice : Zapytano urządzenie o tokeny.

token TokenProperty : Token do sprawdzenia

Zwroty
boolean Prawda, jeśli urządzenie ma token, w przeciwnym razie fałsz.