ITokenRequest

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


رابطی که یک IRemoteTest می تواند پیاده سازی کند تا این واقعیت را آشکار کند که به دستگاهی با یک توکن خاص نیاز دارد.

خلاصه

روش های عمومی

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

لیست نشانه های مورد نیاز توسط آزمون را برمی گرداند.

default getRequiredTokens ()

لیست نشانه های مورد نیاز توسط آزمون را برمی گرداند.

روش های عمومی

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

لیست نشانه های مورد نیاز توسط آزمون را برمی گرداند. در صورت عدم پشتیبانی رمز، پوچ برمی‌گرداند.

مولفه های
testInfo TestInformation

برمی گرداند

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

لیست نشانه های مورد نیاز توسط آزمون را برمی گرداند. در صورت عدم پشتیبانی رمز، پوچ برمی‌گرداند.

برمی گرداند