Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

tài sản mã thông báo

public final enum TokenProperty
extends Enum< TokenProperty >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty >
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProperty


Mã thông báo được hỗ trợ với sharding động. Chỉ những mã thông báo được xác định ở đây mới có thể được thêm vào các mô-đun để được coi là một phần của phân đoạn động.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

TokenProperty SIM_CARD

TokenProperty UICC_SIM_CARD

Phương thức công khai

static TokenProperty valueOf (String name)
static final TokenProperty[] values ()

giá trị liệt kê

CEC_TEST_CONTROLLER

public static final TokenProperty CEC_TEST_CONTROLLER

SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

public static final TokenProperty SECURE_ELEMENT_SIM_CARD

THẺ SIM

public static final TokenProperty SIM_CARD

UICC_SIM_CARD

public static final TokenProperty UICC_SIM_CARD

Phương thức công khai

giá trị của

public static TokenProperty valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
TokenProperty

giá trị

public static final TokenProperty[] values ()

trả lại
TokenProperty[]