ActiveTrace

public class ActiveTrace
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.ActiveTrace


Lớp chính giúp mô tả và quản lý dấu vết đang hoạt động.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String TRACE_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

ActiveTrace (long pid, long tid)
ActiveTrace (long pid, long tid, boolean mainProcess)

Người xây dựng.

Phương pháp công khai

void addSubprocessTrace (File subTrace)

Cung cấp tệp theo dõi từ quy trình con để thêm vào quy trình gốc.

File finalizeTracing ()

Báo cáo các tệp dấu vết cuối cùng và dọn dẹp tài nguyên nếu cần.

boolean isMainTradefedProcess ()
void reportTraceEvent (String categories, String name, PerfettoTrace.TrackEvent.Type type)
void reportTraceEvent (String categories, String name, int threadId, String threadName, PerfettoTrace.TrackEvent.Type type)

Báo cáo sự kiện rất cơ bản để thực hiện BẮT ĐẦU/KẾT THÚC dấu vết.

long reportingThreadId ()

id luồng của luồng đã bắt đầu theo dõi.

void startTracing (boolean isSubprocess)

Bắt đầu theo dõi và báo cáo siêu dữ liệu của dấu vết.

Lĩnh vực

TRACE_KEY

public static final String TRACE_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

ActiveTrace

public ActiveTrace (long pid, 
        long tid)

Thông số
pid long

tid long

ActiveTrace

public ActiveTrace (long pid, 
        long tid, 
        boolean mainProcess)

Người xây dựng.

Thông số
pid long : id tiến trình hiện tại

tid long : Id chủ đề hiện tại

mainProcess boolean

Phương pháp công khai

thêmSubprocessTrace

public void addSubprocessTrace (File subTrace)

Cung cấp tệp theo dõi từ quy trình con để thêm vào quy trình gốc.

Thông số
subTrace File

hoàn thiệnTracing

public File finalizeTracing ()

Báo cáo các tệp dấu vết cuối cùng và dọn dẹp tài nguyên nếu cần.

Trả lại
File

isMainTradefedProcess

public boolean isMainTradefedProcess ()

Trả lại
boolean

báo cáoTraceSự kiện

public void reportTraceEvent (String categories, 
        String name, 
        PerfettoTrace.TrackEvent.Type type)

Thông số
categories String

name String

type PerfettoTrace.TrackEvent.Type

báo cáoTraceSự kiện

public void reportTraceEvent (String categories, 
        String name, 
        int threadId, 
        String threadName, 
        PerfettoTrace.TrackEvent.Type type)

Báo cáo sự kiện rất cơ bản để thực hiện BẮT ĐẦU/KẾT THÚC dấu vết.

Thông số
categories String : Danh mục liên quan đến sự kiện

name String : Tên sự kiện

threadId int

threadName String

type PerfettoTrace.TrackEvent.Type : Loại sự kiện được báo cáo

Id chủ đề báo cáo

public long reportingThreadId ()

id luồng của luồng đã bắt đầu theo dõi.

Trả lại
long

bắt đầuTruy tìm

public void startTracing (boolean isSubprocess)

Bắt đầu theo dõi và báo cáo siêu dữ liệu của dấu vết.

Thông số
isSubprocess boolean