TracePropagatingExecutorDịch vụ

public final class TracePropagatingExecutorService
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.TracePropagatingExecutorService


Dịch vụ thực thi chuyển tiếp các tác vụ tới triển khai cơ bản trong khi truyền bá ngữ cảnh theo dõi.

Điều này cho phép sử dụng các phương tiện theo dõi như CloseableTraceScope trong các tác vụ đã gửi.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

boolean awaitTermination (long timeout, TimeUnit unit)
static TracePropagatingExecutorService create (ExecutorService delegate)

Tạo một ERROR(/ExecutorService) ủy quyền cho người thực thi đại biểu đã cho.

void execute (Runnable command)
<T> invokeAll ( tasks, long timeout, TimeUnit unit) invokeAll ( tasks, long timeout, TimeUnit unit)
<T> invokeAll ( tasks) invokeAll ( tasks)
<T> T invokeAny ( tasks) invokeAny ( tasks)
<T> T invokeAny ( tasks, long timeout, TimeUnit unit) invokeAny ( tasks, long timeout, TimeUnit unit)
boolean isShutdown ()
boolean isTerminated ()
void shutdown ()
shutdownNow ()
submit (Runnable task)
<T> submit (Runnable task, T result)
<T> submit ( task) submit ( task)

Phương pháp được bảo vệ

<T> wrapTasks ( tasks) wrapTasks ( tasks)

Phương pháp công khai

chờ đợiKết thúc

public boolean awaitTermination (long timeout, 
        TimeUnit unit)

Thông số
timeout long

unit TimeUnit

Trả lại
boolean

tạo nên

public static TracePropagatingExecutorService create (ExecutorService delegate)

Tạo một ERROR(/ExecutorService) ủy quyền cho người thực thi đại biểu đã cho.

Lưu ý rằng dấu vết hoạt động được truyền tới các tác vụ là dấu vết hoạt động trong các cuộc gọi đến phương thức thực thi. Điều này được thực hiện vì TF xây dựng hầu hết các đối tượng trước khi bắt đầu gọi và đính kèm dấu vết.

Thông số
delegate ExecutorService

Trả lại
TracePropagatingExecutorService

hành hình

public void execute (Runnable command)

Thông số
command Runnable

gọi tất cả

public invokeAll ( tasks, 
        long timeout, 
        TimeUnit unit)

Thông số
tasks

timeout long

unit TimeUnit

Trả lại

gọi tất cả

public invokeAll ( tasks)

Thông số
tasks

Trả lại

gọiBất kỳ

public T invokeAny ( tasks)

Thông số
tasks

Trả lại
T

gọiBất kỳ

public T invokeAny ( tasks, 
        long timeout, 
        TimeUnit unit)

Thông số
tasks

timeout long

unit TimeUnit

Trả lại
T

isShutdown

public boolean isShutdown ()

Trả lại
boolean

Bị chấm dứt

public boolean isTerminated ()

Trả lại
boolean

tắt

public void shutdown ()

tắt máyNgay bây giờ

public shutdownNow ()

Trả lại

nộp

public submit (Runnable task)

Thông số
task Runnable

Trả lại

nộp

public submit (Runnable task, 
        T result)

Thông số
task Runnable

result T

Trả lại

nộp

public submit ( task)

Thông số
task

Trả lại

Phương pháp được bảo vệ

bọcNhiệm vụ

protected wrapTasks ( tasks)

Thông số
tasks

Trả lại