Người chạy khô

public final class DryRunner
extends Runner

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
com.android.tradefed.lite.DryRunner


Chạy thử nghiệm khô khan trong suốt thay vì thực sự thực hiện chúng.

Điều này cần một đối tượng Mô tả để biết thử nghiệm nào sẽ giả mạo.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DryRunner (Description desc)

Xây dựng một DryRunner mới bằng cách sử dụng đối tượng Description

Phương pháp công khai

Description getDescription ()

void run (RunNotifier notifier)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người chạy khô

public DryRunner (Description desc)

Xây dựng một DryRunner mới bằng cách sử dụng đối tượng Description

Phương pháp công khai

lấy mô tả

public Description getDescription ()

Trả lại
Description

chạy

public void run (RunNotifier notifier)

Thông số
notifier RunNotifier