ITerribleFailureTrình xử lý

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


Một giao diện để xử lý các lỗi nghiêm trọng từ LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

Được kích hoạt khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Phương thức công khai

onTerribleThất bại

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

Được kích hoạt khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

Thông số
description String : một bản tóm tắt về sự thất bại khủng khiếp đã xảy ra

cause Throwable : (Tùy chọn) chứa dấu vết ngăn xếp của lỗi khủng khiếp

trả lại
boolean đúng khi được xử lý thành công, sai nếu không