ITerribleFailureHandler

public interface ITerribleFailureHandler

com.android.tradefed.log.ITerribleFailureHandler


อินเทอร์เฟซเพื่อจัดการกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงจาก LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

ดูสิ่งนี้ด้วย:

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract boolean onTerribleFailure (String description, Throwable cause)

ทริกเกอร์เมื่อเกิดความล้มเหลวร้ายแรงใน LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

วิธีการสาธารณะ

บนแย่มากล้มเหลว

public abstract boolean onTerribleFailure (String description, 
                Throwable cause)

ทริกเกอร์เมื่อเกิดความล้มเหลวร้ายแรงใน LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)

พารามิเตอร์
description String : บทสรุปของความล้มเหลวอันเลวร้ายที่เกิดขึ้น

cause Throwable : (ไม่บังคับ) มีสแต็กเทรซของความล้มเหลวร้ายแรง

ส่งคืน
boolean จริงเมื่อได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ