ตัวรับบันทึก

public class LogReceiver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.LogReceiver


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

LogReceiver ( ITestDevice device, String cmd, String desc)
LogReceiver ( ITestDevice device, String cmd, String desc, long logcat_size, int delay_secs)

วิธีการสาธารณะ

void clear ()
InputStreamSource getData ()
String getDescriptor ()
InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
void postLog ( ITestInvocationListener listener)
void start ()
void stop ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวรับบันทึก

public LogReceiver (ITestDevice device, 
        String cmd, 
        String desc)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

cmd String

desc String

ตัวรับบันทึก

public LogReceiver (ITestDevice device, 
        String cmd, 
        String desc, 
        long logcat_size, 
        int delay_secs)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

cmd String

desc String

logcat_size long

delay_secs int

วิธีการสาธารณะ

ชัดเจน

public void clear ()

รับข้อมูล

public InputStreamSource getData ()

การส่งคืน
InputStreamSource

getDescriptor

public String getDescriptor ()

การส่งคืน
String

getLogcatData.getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

พารามิเตอร์
maxBytes int

การส่งคืน
InputStreamSource

โพสต์ล็อก

public void postLog (ITestInvocationListener listener)

พารามิเตอร์
listener ITestInvocationListener

เริ่ม

public void start ()

หยุด

public void stop ()