LogUtil.CLog

public static class LogUtil.CLog
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.LogUtil.CLog


Một lớp shim cho Log tự động sử dụng tên lớp đơn giản của người gọi làm thẻ nhật ký

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String CLASS_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

CLog ()

Phương pháp công khai

static void d (String message)

Phiên bản shim của Log#d(String, String) .

static void d (String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#d(String, String) .

static void e (String message)

Phiên bản shim của Log#e(String, String) .

static void e (String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#e(String, String) .

static void e (Throwable t)

Phiên bản shim của Log#e(String, Throwable) .

static String findCallerClassName ()

Tìm tên lớp bên ngoài gọi trực tiếp phương thức CLog.

static String findCallerClassName (Throwable t)

Tìm tên lớp bên ngoài gọi trực tiếp phương thức CLog.

static String getClassName (int frame)

Trả về tên lớp đơn giản từ frame xếp thứ khung trong đường dẫn cuộc gọi.

static void i (String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#i(String, String) .

static void i (String message)

Phiên bản shim của Log#i(String, String) .

static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) .

static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, String message)

Phiên bản shim của Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) .

static String parseClassName (String fullName)

Phân tích tên lớp đơn giản ra khỏi tên lớp đầy đủ.

static void v (String message)

Phiên bản shim của Log#v(String, String) .

static void v (String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#v(String, String) .

static void w (Throwable t)

Một biến thể của Log#w(String, String) , trong đó dấu vết ngăn xếp của Throwable được cung cấp được định dạng và ghi lại.

static void w (String message)

Phiên bản shim của Log#w(String, String) .

static void w (String format, Object... args)

Phiên bản shim của Log#w(String, String) .

static void wtf (String message)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra.

static void wtf (Throwable t)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra.

static void wtf (String format, Object... args)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra.

static void wtf (String message, Throwable t)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra.

Lĩnh vực

TÊN LỚP

protected static final String CLASS_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

nhật ký

public CLog ()

Phương pháp công khai

d

public static void d (String message)

Phiên bản shim của Log#d(String, String) .

Thông số
message String : String để đăng nhập

d

public static void d (String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#d(String, String) . Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

e

public static void e (String message)

Phiên bản shim của Log#e(String, String) .

Thông số
message String : String để đăng nhập

e

public static void e (String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#e(String, String) . Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

e

public static void e (Throwable t)

Phiên bản shim của Log#e(String, Throwable) .

Thông số
t Throwable : Throwable để xuất ra.

findCallerClassName

public static String findCallerClassName ()

Tìm tên lớp bên ngoài gọi trực tiếp phương thức CLog.

Trả lại
String Tên lớp đơn giản (hoặc đủ điều kiện nếu xảy ra lỗi khi nhận tham chiếu đến lớp) của lớp bên ngoài được gọi là phương thức CLog hoặc "Không xác định" nếu dấu vết ngăn xếp trống hoặc chỉ chứa tên lớp CLog.

findCallerClassName

public static String findCallerClassName (Throwable t)

Tìm tên lớp bên ngoài gọi trực tiếp phương thức CLog.

Thông số
t Throwable : (Tùy chọn) dấu vết ngăn xếp để tìm kiếm bên trong, hiển thị để kiểm tra đơn vị

Trả lại
String Tên lớp đơn giản (hoặc đủ điều kiện nếu xảy ra lỗi khi nhận tham chiếu đến lớp) của lớp bên ngoài được gọi là phương thức CLog hoặc "Không xác định" nếu dấu vết ngăn xếp trống hoặc chỉ chứa tên lớp CLog.

lấy tên lớp

public static String getClassName (int frame)

Trả về tên lớp đơn giản từ frame xếp thứ khung trong đường dẫn cuộc gọi. Lưu ý: phương pháp này không không kiểm tra giới hạn mảng để biết độ dài dấu vết ngăn xếp.

Thông số
frame int : Chỉ mục của khung theo dõi ngăn xếp để kiểm tra tên lớp

Trả lại
String Tên lớp đơn giản (hoặc đủ điều kiện nếu xảy ra lỗi khi nhận tham chiếu đến lớp) cho phần tử đã cho của dấu vết ngăn xếp.

Tôi

public static void i (String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#i(String, String) . Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

Tôi

public static void i (String message)

Phiên bản shim của Log#i(String, String) .

Thông số
message String : String để đăng nhập

logAndDisplay

public static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, 
        String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) .

Thông số
logLevel Log.LogLevel : LogLevel

format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

logAndDisplay

public static void logAndDisplay (Log.LogLevel logLevel, 
        String message)

Phiên bản shim của Log#logAndDisplay(LogLevel, String, String) .

Thông số
logLevel Log.LogLevel : LogLevel

message String : String để đăng nhập

phân tích tên lớp

public static String parseClassName (String fullName)

Phân tích tên lớp đơn giản ra khỏi tên lớp đầy đủ. Nếu định dạng đã giống như một tên lớp đơn giản thì chỉ cần trả về tên đó.

Thông số
fullName String : tên lớp đầy đủ để phân tích

Trả lại
String Tên lớp đơn giản

v

public static void v (String message)

Phiên bản shim của Log#v(String, String) .

Thông số
message String : String để đăng nhập

v

public static void v (String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#v(String, String) . Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

w

public static void w (Throwable t)

Một biến thể của Log#w(String, String) , trong đó dấu vết ngăn xếp của Throwable được cung cấp được định dạng và ghi lại.

Thông số
t Throwable : Throwable để đăng nhập

w

public static void w (String message)

Phiên bản shim của Log#w(String, String) .

Thông số
message String : String để đăng nhập

w

public static void w (String format, 
        Object... args)

Phiên bản shim của Log#w(String, String) . Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

cái quái gì thế

public static void wtf (String message)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra. Lỗi sẽ luôn được ghi ở cấp ASSERT với ngăn xếp cuộc gọi.

Thông số
message String : Tin nhắn bạn muốn ghi lại.

cái quái gì thế

public static void wtf (Throwable t)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra. Lỗi sẽ luôn được ghi ở cấp ASSERT với ngăn xếp cuộc gọi.

Thông số
t Throwable : (Tùy chọn) Một ngoại lệ để ghi nhật ký. Nếu null, chỉ có tin nhắn sẽ được ghi lại.

cái quái gì thế

public static void wtf (String format, 
        Object... args)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra. Lỗi sẽ luôn được ghi ở cấp ASSERT với ngăn xếp cuộc gọi. Cũng gọi String.format để thuận tiện.

Thông số
format String : Một chuỗi định dạng để tin nhắn được ghi lại

args Object : Đối số chuỗi định dạng

cái quái gì thế

public static void wtf (String message, 
        Throwable t)

Thất bại khủng khiếp: Báo cáo một tình trạng lẽ ra không bao giờ xảy ra. Lỗi sẽ luôn được ghi ở cấp ASSERT với ngăn xếp cuộc gọi.

Thông số
message String : Tin nhắn bạn muốn ghi lại.

t Throwable : (Tùy chọn) Một ngoại lệ để ghi nhật ký. Nếu null, chỉ có tin nhắn sẽ được ghi lại.