SimpleFileLogger

public class SimpleFileLogger
extends BaseStreamLogger <FileOutputStream>

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger <FileOutputStream>
com.android.tradefed.log.SimpleFileLogger


ILeveledLogOutput hướng các thông điệp tường trình tới thiết bị xuất chuẩn và tới một tệp nhật ký duy nhất.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimpleFileLogger ()

Phương pháp công khai

SimpleFileLogger clone ()

InputStreamSource getLog ()
void init ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimpleFileLogger

public SimpleFileLogger ()

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public SimpleFileLogger clone ()

Trả lại
SimpleFileLogger

lấy Nhật ký

public InputStreamSource getLog ()

Trả lại
InputStreamSource

trong đó

public void init ()