با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

StdoutLogger

public class StdoutLogger
توسعه extends Object implements ILeveledLogOutput

java.lang.object
com.android.tradefed.log.StdoutLogger


یک ILeveledLogOutput که پیام های گزارش را به stdout هدایت می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

StdoutLogger ()

روش های عمومی

ILeveledLogOutput clone ()
void closeLog ()

گزارش را می بندد و هر گونه پاکسازی را قبل از بستن، در صورت لزوم انجام می دهد.

InputStreamSource getLog ()

یک جریان عکس فوری از داده های گزارش را می گیرد.

Log.LogLevel getLogLevel ()

حداقل سطح گزارش را برای نمایش دریافت می کند.

void init ()

لاگ را راه‌اندازی کنید، هر گونه منابع IO مورد نیاز را ایجاد کنید.

void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

void printLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

حداقل سطح گزارش را برای نمایش تنظیم می کند.

سازندگان عمومی

StdoutLogger

public StdoutLogger ()

روش های عمومی

شبیه

public ILeveledLogOutput clone ()

برمی گرداند
ILeveledLogOutput

closeLog

public void closeLog ()

گزارش را می بندد و هر گونه پاکسازی را قبل از بستن، در صورت لزوم انجام می دهد.

getLog

public InputStreamSource getLog ()

یک جریان عکس فوری از داده های گزارش را می گیرد.

نباید بعد از ILeveledLogOutput#closeLog() شود.

جریان برگشتی تضمینی برای عملکرد مطلوب نیست. تماس گیرندگان ممکن است بخواهند نتیجه را در یک ERROR(/BufferedInputStream) .

برمی گرداند
InputStreamSource یک منبع InputStreamSource از داده های گزارش. در صورت عدم پشتیبانی ممکن است آن را باطل برگرداند.

getLogLevel

public Log.LogLevel getLogLevel ()

حداقل سطح گزارش را برای نمایش دریافت می کند.

برمی گرداند
Log.LogLevel LogLevel فعلی

init

public void init ()

لاگ را راه‌اندازی کنید، هر گونه منابع IO مورد نیاز را ایجاد کنید.

printAndPromptLog

public void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

مولفه های
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

printLog

public void printLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

مولفه های
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

setLogLevel

public void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

حداقل سطح گزارش را برای نمایش تنظیم می کند.

مولفه های
logLevel Log.LogLevel : LogLevel برای نمایش