StdoutLogger

public class StdoutLogger
extends Object implements ILeveledLogOutput

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.StdoutLogger


ILeveledLogOutput hướng các thông điệp tường trình đến thiết bị xuất chuẩn.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StdoutLogger ()

Phương pháp công khai

ILeveledLogOutput clone ()
void closeLog ()

Đóng nhật ký và thực hiện mọi thao tác dọn dẹp trước khi đóng, nếu cần.

InputStreamSource getLog ()

Lấy một luồng ảnh chụp nhanh của dữ liệu nhật ký.

Log.LogLevel getLogLevel ()

Nhận mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

void printLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

Đặt mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

StdoutLogger

public StdoutLogger ()

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public ILeveledLogOutput clone ()

Trả lại
ILeveledLogOutput

đóngNhật ký

public void closeLog ()

Đóng nhật ký và thực hiện mọi thao tác dọn dẹp trước khi đóng, nếu cần.

lấy Nhật ký

public InputStreamSource getLog ()

Lấy một luồng ảnh chụp nhanh của dữ liệu nhật ký.

Không được gọi sau ILeveledLogOutput#closeLog() .

Luồng trả về không được đảm bảo có hiệu suất tối ưu. Người gọi có thể muốn gói kết quả trong ERROR(/BufferedInputStream) .

Trả lại
InputStreamSource một InputStreamSource của dữ liệu nhật ký. Có thể trả về null nếu không được hỗ trợ.

getLogLevel

public Log.LogLevel getLogLevel ()

Nhận mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Trả lại
Log.LogLevel LogLevel hiện tại

trong đó

public void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

printAndPromptLog

public void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

inNhật ký

public void printLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

setLogLevel

public void setLogLevel (Log.LogLevel logLevel)

Đặt mức nhật ký tối thiểu để hiển thị.

Thông số
logLevel Log.LogLevel : LogLevel cần hiển thị