Thiết bịPinTài nguyênSố liệuBộ sưu tập

public class DeviceBatteryResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceBatteryResourceMetricCollector


Bộ sưu tập này thu thập số liệu pin của thiết bị. Nó đưa ra các lệnh shell adb và phân tích phản hồi, các số liệu bao gồm trạng thái, tình trạng, cấp độ, tỷ lệ và nhiệt độ.

Bản tóm tắt

Hằng số

float BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

Lĩnh vực

public static final String BATTERY_CMD

public static final Pattern BATTERY_PATTERN

public static final String BATTERY_RESOURCE_NAME

public static final String FIELD_GROUP

public static final String TEMPERATURE

public static final String VALUE_GROUP

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceBatteryResourceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Nhận trạng thái pin của thiết bị.

Hằng số

BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

public static final float BATTERY_TEMP_DENOMINATOR

Giá trị không đổi: 10,0

Lĩnh vực

PIN_CMD

public static final String BATTERY_CMD

PIN_PATTERN

public static final Pattern BATTERY_PATTERN

PIN_RESOURCE_NAME

public static final String BATTERY_RESOURCE_NAME

FIELD_GROUP

public static final String FIELD_GROUP

NHIỆT ĐỘ

public static final String TEMPERATURE

VALUE_GROUP

public static final String VALUE_GROUP

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịPinTài nguyênSố liệuBộ sưu tập

public DeviceBatteryResourceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Nhận trạng thái pin của thiết bị.

Thông số
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor về thiết bị đo lường.

deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager .

Trả lại
ERROR(/Collection) của Resource thiết bị.