Thiết bịWifiTài nguyênSố liệuBộ sưu tập

public class DeviceWifiResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceWifiResourceMetricCollector


Bộ thu thập thu thập các số liệu về cường độ tín hiệu wifi được kết nối hiện tại và tốc độ liên kết.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String NOISE

public static final String RSSI

public static final String SPEED

public static final String SSID

public static final String WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final String WIFI_STATUS_CMD

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Đưa ra lệnh adb shell và phân tích các số liệu WiFi.

Lĩnh vực

TIẾNG ỒN

public static final String NOISE

RSSI

public static final String RSSI

TỐC ĐỘ

public static final String SPEED

SSID

public static final String SSID

WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_METRIC_NAME

WIFI_SIGNAL_CMD

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

WIFI_STATUS_CMD

public static final String WIFI_STATUS_CMD

WIFI_STATUS_PATTERN

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịWifiTài nguyênSố liệuBộ sưu tập

public DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Phương pháp công khai

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Đưa ra lệnh adb shell và phân tích các số liệu WiFi.

Thông số
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor về thiết bị đo lường.

deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager .

Trả lại
ERROR(/Collection) của Resource thiết bị.