Tài nguyênSố liệuSử dụng

public class ResourceMetricUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.ResourceMetricUtil


Các chức năng tiện ích để soạn số liệu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ResourceMetricUtil ()

Phương pháp công khai

static float ConvertedMetricValue (String original, float conversionDivisor)

Chuyển đổi giá trị số liệu sang các đơn vị khác nhau và định dạng giá trị đầu ra.

static GetCommandResponse ( IDeviceManager deviceManager, String serial, String cmd, long timeoutMs)

Thực thi lệnh adb và trả về phản hồi nếu thành công.

static Timestamp GetCurrentTimestamp ()

Nhận dấu thời gian hiện tại từ đồng hồ UTC của hệ thống.

static float RoundedMetricValue (String original)

Phân tích cú pháp và định dạng giá trị số liệu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tài nguyênSố liệuSử dụng

public ResourceMetricUtil ()

Phương pháp công khai

Giá trị số liệu đã chuyển đổi

public static float ConvertedMetricValue (String original, 
        float conversionDivisor)

Chuyển đổi giá trị số liệu sang các đơn vị khác nhau và định dạng giá trị đầu ra.

Thông số
original String : chuỗi giá trị ban đầu.

conversionDivisor float : ước số để chuyển đổi đơn vị.

Trả lại
float Giá trị float đầu ra.

Ném
NumberFormatException nếu chuỗi gốc là null.

GetCommandResponse

public static GetCommandResponse (IDeviceManager deviceManager, 
        String serial, 
        String cmd, 
        long timeoutMs)

Thực thi lệnh adb và trả về phản hồi nếu thành công.

Thông số
deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager để thực thi lệnh trên các thiết bị "Có sẵn".

serial String : nối tiếp thiết bị.

cmd String : chuỗi lệnh.

timeoutMs long : thời gian chờ tính bằng mili giây.

Trả lại
Một phiên bản CommandResult .

Nhận dấu thời gian hiện tại

public static Timestamp GetCurrentTimestamp ()

Nhận dấu thời gian hiện tại từ đồng hồ UTC của hệ thống.

Trả lại
Timestamp

Giá trị số liệu làm tròn

public static float RoundedMetricValue (String original)

Phân tích cú pháp và định dạng giá trị số liệu.

Thông số
original String : chuỗi giá trị ban đầu.

Trả lại
float Giá trị float đầu ra.

Ném
NumberFormatException nếu chuỗi gốc là null.