Trung BìnhBàiBộ Xử Lý

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AveragePostProcessor


Triển khai bộ xử lý sau tính toán giá trị trung bình của danh sách các số liệu.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

nhà thầu công cộng

AveragePostProcessor ()

Phương thức công khai

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Triển khai phương pháp này để tạo một tập hợp các chỉ số mới từ các chỉ số và nhật ký hiện có.

Lĩnh vực

AVERAGE_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

nhà thầu công cộng

Trung BìnhBàiBộ Xử Lý

public AveragePostProcessor ()

Phương thức công khai

processRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Triển khai phương pháp này để tạo một tập hợp các chỉ số mới từ các chỉ số và nhật ký hiện có. Chỉ các số liệu mới được tạo mới được trả lại và với tên khóa duy nhất (không cho phép xung đột với các khóa hiện có).

Thông số
rawMetrics : Tập hợp các số liệu thô có sẵn cho lần chạy.

runLogs : Tập hợp các tệp nhật ký cho quá trình chạy thử.

trả lại
Tập hợp các chỉ số mới được tạo từ các chỉ số chạy.