Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT

public static final enum PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
extends Enum< PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT >
com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT


Bản tóm tắt

Giá trị enum

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT binary

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT json

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

static PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)
static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Giá trị enum

nhị phân

public static final PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT binary

chữ

public static final PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

giá trị của

public static PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT

giá trị

public static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Lợi nhuận
METRIC_FILE_FORMAT[]