StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor

public class StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor


یک پردازشگر پستی که معیارهای اندازه گیری جمع آوری شده را در رویکرد "قبل/پس از" پردازش می کند، یعنی یک عکس فوری قبل از آزمایش/اجرا و یکی بعد از آن، معیارها را مطابق فهرست ارائه شده از فرمت کننده های متریک بیرون می کشد و دلتاهای آنها را گزارش می کند.

معیارهای جمع آوری شده به این صورت به شکل زیر هستند: (متریک ها در اتم ها قرار دارند)

 reports {
  metrics {
   gauge_metrics {
    data {
     # Bucket for the "before" snapshot
     bucket_info {
      atom {...}
      atom {...}
      ...
     }
     # Bucket for the "after" snapshot
     bucket_info {
      atom {...}
      atom {...}
      ...
     }
    }
   }
   ...
  }
  ...
 }
 

به عنوان مثال، اگر قالب‌کننده متریک ارائه‌شده on_device_power_measurement برای کلید statsd-<config name>-gauge-on_device_power_measurement-delta-display-RAIL_NAME=10 [subsystem_name]-[rail_name]=[energy_microwatt_secs] برای مقدار باشد، متریک برای اتمی که در آن subsystem_name display می‌شود، rail_name RAIL_NAME است و energy_microwatt_secs به نظر می‌رسد 10 . statsd-<config name>-gauge-on_device_power_measurement-delta-display-RAIL_NAME=10 .

معیارهای قبل و بعد برای محاسبه دلتا با نام آنها مطابقت داده می شود، بنابراین فرض بر این است که فرمت کننده ها اطمینان حاصل می کنند که هر عکس فوری مجموعه های متریک منحصر به فردی را در آنها ایجاد می کند. پردازنده در این سناریوها هشدارهایی ایجاد می کند:

 • کلیدهای متریک تکراری هستند که توسط فرمت‌کننده‌ها در هر عکس فوری تولید می‌شوند
 • یک اتم یا کلید متریک در یک عکس فوری وجود دارد اما در دیگری وجود ندارد

خلاصه

سازندگان عمومی

StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor ()

روش های محافظت شده

void logFormattedWarning (String message)

Wrapper در اطراف CLog.w() که تست ها را قادر می سازد تا هشدار فرمت شده را مشاهده کنند.

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

معیارهای گیج را از ConfigMetricsReportList با استفاده از قالب‌کننده‌های اتم تجزیه کنید.

سازندگان عمومی

StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor

public StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor ()

روش های محافظت شده

logFormattedWarning

protected void logFormattedWarning (String message)

Wrapper در اطراف CLog.w() که تست ها را قادر می سازد تا هشدار فرمت شده را مشاهده کنند.

مولفه های
message String

parseMetricsFromReportList

protected parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

معیارهای گیج را از ConfigMetricsReportList با استفاده از قالب‌کننده‌های اتم تجزیه کنید.

معیارهای رویدادی که منجر به کلیدهای تکراری می شود به عنوان مقادیر جدا شده با کاما ذخیره می شوند.

مولفه های
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

برمی گرداند