ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


این کلاس LogSaver توسط ATest برای ذخیره log ها در یک مسیر خاص استفاده می شود.

خلاصه

سازندگان عمومی

ATestFileSystemLogSaver ()

روش های محافظت شده

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

یک روش آشکار که به زیر کلاس اجازه می دهد تا منطق مسیر تولید را سفارشی کند.

سازندگان عمومی

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

روش های محافظت شده

generateLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

یک روش آشکار که به زیر کلاس اجازه می دهد تا منطق مسیر تولید را سفارشی کند.

مولفه های
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) برای فهرست گزارش.

برمی گرداند
File دایرکتوری ایجاد شده در مسیری که گزینه atest-log-file-path آن را مشخص می کند.