ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Lớp LogSaver này được ATest sử dụng để lưu nhật ký vào một đường dẫn cụ thể.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ATestFileSystemLogSaver ()

Phương pháp được bảo vệ

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Một phương thức được hiển thị cho phép lớp con tùy chỉnh logic tạo đường dẫn.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Phương pháp được bảo vệ

tạoLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Một phương thức được hiển thị cho phép lớp con tùy chỉnh logic tạo đường dẫn.

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) cho thư mục báo cáo.

Trả lại
File Thư mục được tạo trong đường dẫn mà tùy chọn atest-log-file-path chỉ định.