Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Hành độngĐang tiến hành

public final enum ActionInProgress
extends Enum< ActionInProgress >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.ActionInProgress >
com.android.tradefed.result.ActionInProgress


Hành động chung đang diễn ra. Được sử dụng để cung cấp thêm ngữ cảnh cho các lỗi.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

ActionInProgress FREE_RESOURCES

ActionInProgress SETUP

ActionInProgress TEAR_DOWN

ActionInProgress TEST

ActionInProgress UNSET

Phương thức công khai

static ActionInProgress valueOf (String name)
static final ActionInProgress[] values ()

giá trị liệt kê

FETCHING_ARTIFACTS

public static final ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

FREE_RESOURCES

public static final ActionInProgress FREE_RESOURCES

CÀI ĐẶT

public static final ActionInProgress SETUP

PHÁ BỎ

public static final ActionInProgress TEAR_DOWN

BÀI KIỂM TRA

public static final ActionInProgress TEST

UNSET

public static final ActionInProgress UNSET

Phương thức công khai

giá trị của

public static ActionInProgress valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ActionInProgress

giá trị

public static final ActionInProgress[] values ()

trả lại
ActionInProgress[]