BugreportCollector.Predicate

public static class BugreportCollector.Predicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Predicate


Vị từ đầy đủ mô tả thời điểm ghi lại báo cáo lỗi. Có các phần tử bắt buộc và [phần tử tùy chọn] sau: RelationP TimingP Danh từ [FilterP Danh từ]

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

Predicate ( BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun n)
Predicate ( BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun fpN, BugreportCollector.Filter filterP, BugreportCollector.Noun filterPN)

Phương thức công khai

static void assertValidPredicate ( BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun n)
boolean equals (Object other)
boolean fullMatch ( BugreportCollector.Predicate otherP)
int hashCode ()
boolean partialMatch ( BugreportCollector.Predicate otherP)
String toString ()

phương pháp được bảo vệ

getFilterPredicate ()
getPredicate ()

nhà thầu công cộng

Thuộc tính

public Predicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun n)

Thông số
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

n BugreportCollector.Noun

Thuộc tính

public Predicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun fpN, 
        BugreportCollector.Filter filterP, 
        BugreportCollector.Noun filterPN)

Thông số
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

fpN BugreportCollector.Noun

filterP BugreportCollector.Filter

filterPN BugreportCollector.Noun

Phương thức công khai

khẳng địnhValidPredicate

public static void assertValidPredicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun n)

Thông số
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

n BugreportCollector.Noun

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

trả lại
boolean

trận đấu đầy đủ

public boolean fullMatch (BugreportCollector.Predicate otherP)

Thông số
otherP BugreportCollector.Predicate

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int

trận đấu một phần

public boolean partialMatch (BugreportCollector.Predicate otherP)

Thông số
otherP BugreportCollector.Predicate

trả lại
boolean

toString

public String toString ()

trả lại
String

phương pháp được bảo vệ

getFilterPredicate

protected getFilterPredicate ()

trả lại

getPredicate

protected getPredicate ()

trả lại