با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

BugreportCollector.Relation

public static final enum BugreportCollector.Relation
extends Enum< BugreportCollector.Relation > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation


خلاصه

مقادیر Enum

BugreportCollector.Relation AFTER

BugreportCollector.Relation AT_START_OF

روشهای عمومی

static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)
static final Relation[] values ()

مقادیر Enum

بعد از

public static final BugreportCollector.Relation AFTER

AT_START_OF

public static final BugreportCollector.Relation AT_START_OF

روشهای عمومی

ارزش

public static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
BugreportCollector.Relation

ارزش های

public static final Relation[] values ()

برمی گردد
Relation[]