Thiết bịFileReporter

public class DeviceFileReporter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.DeviceFileReporter


Một lớp tiện ích kiểm tra thiết bị để tìm tệp và gửi chúng tới ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) nếu tìm thấy.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceFileReporter ( ITestDevice device, ITestInvocationListener listener)

Khởi tạo một DeviceFileReporter mới với ITestDevice được cung cấp

Phương thức công khai

void addPatterns ( patterns) addPatterns ( patterns)

Thêm các mẫu với các loại dữ liệu nhật ký tương ứng

void addPatterns (String... patterns)

Thêm các mẫu có loại dữ liệu nhật ký được đặt thành mặc định.

run ()

Trên thực tế, tìm kiếm hệ thống tệp cho các mẫu đã chỉ định và gửi chúng tới ITestInvocationListener#testLog nếu tìm thấy

void setDefaultLogDataType ( LogDataType type)

Đặt loại dữ liệu nhật ký mặc định cho các mẫu không có loại được liên kết.

void setInferUnknownDataTypes (boolean infer)

Cho dù để cố gắng để suy ra các loại dữ liệu của các tệp UNKNOWN bằng cách kiểm tra các phần mở rộng tệp đối với một danh sách.

void setSkipRepeatFiles (boolean skip)

Có hay không bỏ qua các tập tin đã được báo cáo.

nhà thầu công cộng

Thiết bịFileReporter

public DeviceFileReporter (ITestDevice device, 
                ITestInvocationListener listener)

Khởi tạo một DeviceFileReporter mới với ITestDevice được cung cấp

Thông số
device ITestDevice

listener ITestInvocationListener

Phương thức công khai

thêm các mẫu

public void addPatterns ( patterns)

Thêm các mẫu với các loại dữ liệu nhật ký tương ứng

Thông số
patterns : một ERROR(/Map) của các mẫu toàn String tên tệp Chuỗi thành LogDataType s tương ứng của chúng. Các quả cầu phải là tuyệt đối.

thêm các mẫu

public void addPatterns (String... patterns)

Thêm các mẫu có loại dữ liệu nhật ký được đặt thành mặc định.

Thông số
patterns String : một mảng varargs của các mẫu toàn cục tên tệp String . Nên tuyệt đối.

chạy

public  run ()

Trên thực tế, hãy tìm kiếm các mẫu đã chỉ định trong hệ thống tệp và gửi chúng tới ITestInvocationListener#testLog nếu tìm thấy

trả lại

ném
DeviceNotAvailableException

setDefaultLogDataType

public void setDefaultLogDataType (LogDataType type)

Đặt loại dữ liệu nhật ký mặc định cho các mẫu không có loại được liên kết.

Thông số
type LogDataType : LogDataType

setInferUnknownDataTypes

public void setInferUnknownDataTypes (boolean infer)

Cho dù để cố gắng để suy ra các loại dữ liệu của các tệp UNKNOWN bằng cách kiểm tra các phần mở rộng tệp đối với một danh sách.

Lưu ý rằng, khi được bật, những suy luận này sẽ chỉ được thực hiện cho các mẫu có loại tệp UNKNOWN (bao gồm các mẫu được thêm mà không có loại cụ thể và không có) loại mặc định đã được đặt theo cách thủ công). Nếu suy luận không thành công, kiểu dữ liệu sẽ vẫn là UNKNOWN .

Thông số
infer boolean

setSkipRepeatFiles

public void setSkipRepeatFiles (boolean skip)

Có hay không bỏ qua các tập tin đã được báo cáo. Điều này chỉ phù hợp khi nhiều mẫu đang được sử dụng và hai hoặc nhiều mẫu trong số đó khớp với cùng một tệp.

Lưu ý rằng điều này chỉ phải được gọi trước khi gọi run() . Làm khác đi sẽ gây ra hành vi không xác định.

Thông số
skip boolean