สถานะการร้องขอ

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.InvocationStatus >
com.android.tradefed.result.InvocationStatus


ตัวช่วยแจงนับเพื่อแสดงสถานะการร้องขอ

สรุป

ค่าแจงนับ

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

วิธีการสาธารณะ

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

ค่าแจงนับ

BUILD_ERROR

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

ล้มเหลว

public static final InvocationStatus FAILED

ความสำเร็จ

public static final InvocationStatus SUCCESS

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static InvocationStatus valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
InvocationStatus

ค่านิยม

public static final InvocationStatus[] values ()

การส่งคืน
InvocationStatus[]