Trạng thái lời mời

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.InvocationStatus >
com.android.tradefed.result.InvocationStatus


Một enum trợ giúp để thể hiện trạng thái lệnh gọi

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

Phương pháp công khai

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

Giá trị liệt kê

BUILD_ERROR

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

THẤT ​​BẠI

public static final InvocationStatus FAILED

THÀNH CÔNG

public static final InvocationStatus SUCCESS

Phương pháp công khai

giá trị của

public static InvocationStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
InvocationStatus

giá trị

public static final InvocationStatus[] values ()

Trả lại
InvocationStatus[]