JUnitToInvocationResultForwarder

public class JUnitToInvocationResultForwarder
extends Object implements TestListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.JUnitToInvocationResultForwarder


Một lớp lắng nghe các sự kiện TestListener và chuyển tiếp chúng tới ITestInvocationListener .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnitToInvocationResultForwarder ( ITestInvocationListener invocationListener)
JUnitToInvocationResultForwarder ( invocationListeners) JUnitToInvocationResultForwarder ( invocationListeners)

Phương pháp công cộng

void addError (Test test, Throwable t)

void addFailure (Test test, AssertionFailedError t)

void endTest (Test test, metrics) endTest (Test test, metrics)

Gọi lại từ các bài kiểm tra JUnit3 có thể chuyển tiếp số liệu.

void endTest (Test test)

void startTest (Test test)

void testLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Gọi lại từ bộ chuyển tiếp JUnit3 để lấy nhật ký từ bài kiểm tra.

Nhà thầu xây dựng công cộng

JUnitToInvocationResultForwarder

public JUnitToInvocationResultForwarder (ITestInvocationListener invocationListener)

Thông số
invocationListener ITestInvocationListener

JUnitToInvocationResultForwarder

public JUnitToInvocationResultForwarder ( invocationListeners)

Thông số
invocationListeners

Phương pháp công cộng

thêmLỗi

public void addError (Test test, 
        Throwable t)

Thông số
test Test

t Throwable

thêmThất bại

public void addFailure (Test test, 
        AssertionFailedError t)

Thông số
test Test

t AssertionFailedError

kết thúc bài kiểm tra

public void endTest (Test test, 
         metrics)

Gọi lại từ các bài kiểm tra JUnit3 có thể chuyển tiếp số liệu.

Thông số
test Test : Bài Test vừa chạy xong.

metrics : Các số liệu ở định dạng Bản đồ sẽ được chuyển đến lệnh gọi lại kết quả.

kết thúc bài kiểm tra

public void endTest (Test test)

Thông số
test Test

bắt đầuKiểm tra

public void startTest (Test test)

Thông số
test Test

nhật ký kiểm tra

public void testLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Gọi lại từ bộ chuyển tiếp JUnit3 để lấy nhật ký từ bài kiểm tra.

Thông số
dataName String : Tên mô tả chuỗi của dữ liệu. ví dụ: "device_logcat". Lưu ý dataName có thể không phải là duy nhất cho mỗi lệnh gọi. tức là người triển khai phải có khả năng xử lý nhiều cuộc gọi với cùng một tên dữ liệu

dataType LogDataType : LogDataType của dữ liệu

dataStream InputStreamSource : Đầu vàoStreamSource của dữ liệu. Người triển khai nên gọi createInputStream để bắt đầu đọc dữ liệu và đảm bảo đóng inputStream kết quả khi hoàn tất. Người gọi phải đảm bảo nguồn dữ liệu vẫn hiện diện và có thể truy cập được cho đến khi phương thức testLog hoàn tất.