Tệp nhật ký

public class LogFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.LogFile


Lớp để giữ siêu dữ liệu cho tệp nhật ký đã lưu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LogFile (String path, String url, LogDataType type)

Xây dựng một LogFile với siêu dữ liệu filepath, URL và LogDataType .

LogFile (String path, String url, boolean isCompressed, LogDataType type, long size)

Xây dựng một LogFile với siêu dữ liệu filepath, URL và LogDataType .

Phương pháp công cộng

String getPath ()

Nhận đường dẫn tuyệt đối.

long getSize ()

Lấy kích thước của tệp đã ghi.

LogDataType getType ()

Lấy LogDataType của tệp đã được ghi lại.

String getUrl ()

Nhận URL nơi có thể truy cập tệp đã lưu.

boolean isCompressed ()

Nhận xem tập tin có được nén hay không.

boolean isText ()

Nhận xem tập tin có thể được hiển thị dưới dạng văn bản hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tệp nhật ký

public LogFile (String path, 
        String url, 
        LogDataType type)

Xây dựng một LogFile với siêu dữ liệu filepath, URL và LogDataType .

Thông số
path String : Đường dẫn tuyệt đối tới file đã lưu.

url String : URL nơi có thể truy cập tệp đã lưu.

type LogDataType : LogDataType của tệp đã ghi.

Tệp nhật ký

public LogFile (String path, 
        String url, 
        boolean isCompressed, 
        LogDataType type, 
        long size)

Xây dựng một LogFile với siêu dữ liệu filepath, URL và LogDataType . Biến thể của LogFile#LogFile(String, String, LogDataType) trong đó trạng thái nén có thể được đặt rõ ràng vì trong một số trường hợp, chúng tôi nén tệp theo cách thủ công nhưng chúng tôi muốn giữ loại ban đầu cho mục đích theo dõi.

Thông số
path String : Đường dẫn tuyệt đối tới file đã lưu.

url String : URL nơi có thể truy cập tệp đã lưu.

isCompressed boolean : File đã được nén hay chưa.

type LogDataType : LogDataType của tệp đã ghi.

size long : Kích thước của tệp đã ghi theo byte.

Phương pháp công cộng

getPath

public String getPath ()

Nhận đường dẫn tuyệt đối.

Trả lại
String

lấy kích thước

public long getSize ()

Lấy kích thước của tệp đã ghi.

Trả lại
long

getType

public LogDataType getType ()

Lấy LogDataType của tệp đã được ghi lại.

Trả lại
LogDataType

lấyUrl

public String getUrl ()

Nhận URL nơi có thể truy cập tệp đã lưu.

Trả lại
String

Được nén

public boolean isCompressed ()

Nhận xem tập tin có được nén hay không.

Trả lại
boolean

isText

public boolean isText ()

Nhận xem tập tin có thể được hiển thị dưới dạng văn bản hay không.

Trả lại
boolean