MultiFailureMô tả

public final class MultiFailureDescription
extends FailureDescription

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FailureMô tả
com.android.tradefed.result.MultiFailureMô tả


Thu thập nhiều FailureDescription trong một ngăn chứa. Điều này có thể được sử dụng để mang tất cả các mô tả lỗi khi thực hiện nhiều lần thử trên cùng một ca kiểm thử hoặc lần chạy, mỗi lần đều dẫn đến thất bại.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

MultiFailureDescription ( failures) MultiFailureDescription ( failures)
MultiFailureDescription ( FailureDescription... failures)

Phương pháp công khai

MultiFailureDescription addFailure ( FailureDescription failure)

Thêm một lỗi khác vào MultiFailureDescription hiện có.

boolean equals (Object obj)
ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Trả về ErrorIdentifier thể hiện lỗi.

String getErrorMessage ()

Trả về thông báo lỗi liên quan đến lỗi.

TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Trả về FailStatus liên quan đến lỗi.

getFailures ()

Trả về danh sách FailureDescription được MultiFailureDescription theo dõi.

String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của lỗi.

boolean isRetriable ()

Trả về lỗi có thể sửa lại được hay không.

String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

MultiFailureMô tả

public MultiFailureDescription ( failures)

Thông số
failures

MultiFailureMô tả

public MultiFailureDescription (FailureDescription... failures)

Thông số
failures FailureDescription

Phương pháp công khai

thêmThất bại

public MultiFailureDescription addFailure (FailureDescription failure)

Thêm một lỗi khác vào MultiFailureDescription hiện có.

Thông số
failure FailureDescription : Lỗi bổ sung

Trả lại
MultiFailureDescription MultiFailureDescription hiện tại.

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Trả lại
boolean

getErrorIdentifier

public ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Trả về ErrorIdentifier thể hiện lỗi. Có thể là null.

Trả lại
ErrorIdentifier

getErrorMessage

public String getErrorMessage ()

Trả về thông báo lỗi liên quan đến lỗi.

Trả lại
String

nhận được trạng thái thất bại

public TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Trả về FailStatus liên quan đến lỗi. Có thể là null.

Trả lại
TestRecordProto.FailureStatus

nhận được Thất bại

public  getFailures ()

Trả về danh sách FailureDescription được MultiFailureDescription theo dõi.

Trả lại

lấy nguồn gốc

public String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của lỗi. Có thể là null.

Trả lại
String

có thể truy xuất được

public boolean isRetriable ()

Trả về lỗi có thể sửa lại được hay không.

Trả lại
boolean

toString

public String toString ()

Trả lại
String