Lưu giữ FileSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


Lớp trình trợ giúp để tạo tệp .retention trong một thư mục. Dự định sẽ được sử dụng bởi các công cụ bên ngoài để xác định khi nào một thư mục có thể bị xóa.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

nhà thầu công cộng

RetentionFileSaver ()

Phương thức công khai

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

Tạo tệp .retention trong thư mục đã cho với dấu thời gian == current + logRetentionDays

Lĩnh vực

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

nhà thầu công cộng

Lưu giữ FileSaver

public RetentionFileSaver ()

Phương thức công khai

nênXóa

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

Thông số
retentionFile File

trả lại
boolean

writeRetentionFile

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

Tạo tệp .retention trong thư mục đã cho với dấu thời gian == current + logRetentionDays

Thông số
dir File

logRetentionDays int