Thử lạiKết quảForwarder

public class RetryResultForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.result.RetryResultForwarder


Tiện ích mở rộng của ResultForwarder luôn đẩy tới số lần thử nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RetryResultForwarder (int attemptNumber, ITestInvocationListener... listeners)

Phương pháp công khai

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attemptNumber)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thử lạiKết quảForwarder

public RetryResultForwarder (int attemptNumber, 
        ITestInvocationListener... listeners)

Thông số
attemptNumber int

listeners ITestInvocationListener

Phương pháp công khai

thử nghiệmChạyBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong lần chạy thử

thử nghiệmChạyBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attemptNumber)

Báo cáo việc bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong lần chạy thử

attemptNumber int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Số lần thử được lập chỉ mục bằng 0 và sẽ tăng lên mỗi lần chạy mới. ví dụ: Một thử nghiệm được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy với cùng một runName và số lần thử là từ 0 đến 3.