Trạng thái kiểm tra

public final enum TestStatus
extends Enum< TestStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.TestStatus >
com.android.tradefed.result.TestStatus


Trình bày trong Tradefed các trạng thái có thể có của các phương pháp thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

Kiểm tra giả định thất bại

TestStatus FAILURE

Thử nghiệm thất bại.

TestStatus IGNORED

Kiểm tra bị bỏ qua

TestStatus INCOMPLETE

Thử nghiệm đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc

TestStatus PASSED

Đã vượt qua bài kiểm tra

TestStatus SKIPPED

Kiểm tra bị bỏ qua, không chạy vì lý do

Phương pháp công cộng

static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)
static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType ( TestStatus status)

Chuyển đổi trạng thái Tradefed thành ddmlib trong quá trình chuyển đổi lớp học.

static TestStatus valueOf (String name)
static final TestStatus[] values ()

Giá trị liệt kê

ĐÁNH GIÁ_FAILURE

public static final TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

Kiểm tra giả định thất bại

SỰ THẤT BẠI

public static final TestStatus FAILURE

Thử nghiệm thất bại.

LÀM NGƠ

public static final TestStatus IGNORED

Kiểm tra bị bỏ qua

CHƯA HOÀN THIỆN

public static final TestStatus INCOMPLETE

Thử nghiệm đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc

ĐI QUA

public static final TestStatus PASSED

Đã vượt qua bài kiểm tra

BỎ QUA

public static final TestStatus SKIPPED

Kiểm tra bị bỏ qua, không chạy vì lý do

Phương pháp công khai

chuyển đổiTừDdmlibType

public static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)

Thông số
ddmlibStatus TestResult.TestStatus

Trả lại
TestStatus

chuyển đổiToDdmlibType

public static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType (TestStatus status)

Chuyển đổi trạng thái Tradefed thành ddmlib trong quá trình chuyển đổi lớp học.

Thông số
status TestStatus

Trả lại
TestResult.TestStatus

giá trị của

public static TestStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
TestStatus

giá trị

public static final TestStatus[] values ()

Trả lại
TestStatus[]