وضعیت تست

public final enum TestStatus
extends Enum< TestStatus >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.TestStatus >
com.android.tradefed.result.TestStatus


نمایندگی در Tradefed از وضعیت های ممکن برای روش های تست.

خلاصه

مقادیر Enum

TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

شکست فرض آزمون

TestStatus FAILURE

تست ناموفق بود.

TestStatus IGNORED

تست نادیده گرفته شد

TestStatus INCOMPLETE

تست شروع شد اما تمام نشد

TestStatus PASSED

آزمون قبول شد

TestStatus SKIPPED

تست رد شد، به دلیلی اجرا نشد

روش های عمومی

static TestStatus convertFromCompatibilityString (String status)

تبدیل وضعیت Tradefed از یک فرمت سازگار با Android Partner Backend.

static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)
static String convertToCompatibilityString ( TestStatus status)

تبدیل وضعیت Tradefed به فرمتی سازگار با Android Partner Backend.

static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType ( TestStatus status)

در طول انتقال کلاس ها، وضعیت Tradefed را به ddmlib one تبدیل کنید.

static TestStatus valueOf (String name)
static final TestStatus[] values ()

مقادیر Enum

ASSUMPTION_FAILURE

public static final TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

شکست فرض آزمون

شکست

public static final TestStatus FAILURE

تست ناموفق بود.

نادیده گرفته شد

public static final TestStatus IGNORED

تست نادیده گرفته شد

ناقص

public static final TestStatus INCOMPLETE

تست شروع شد اما تمام نشد

گذشت

public static final TestStatus PASSED

آزمون قبول شد

رد شد

public static final TestStatus SKIPPED

تست رد شد، به دلیلی اجرا نشد

روش های عمومی

convertFromCompatibilityString

public static TestStatus convertFromCompatibilityString (String status)

تبدیل وضعیت Tradefed از یک فرمت سازگار با Android Partner Backend.

مولفه های
status String

برمی گرداند
TestStatus

convertFromDdmlibType

public static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)

مولفه های
ddmlibStatus TestResult.TestStatus

برمی گرداند
TestStatus

convertToCompatibilityString

public static String convertToCompatibilityString (TestStatus status)

تبدیل وضعیت Tradefed به فرمتی سازگار با Android Partner Backend.

مولفه های
status TestStatus

برمی گرداند
String

convertToDdmlibType

public static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType (TestStatus status)

در طول انتقال کلاس ها، وضعیت Tradefed را به ddmlib one تبدیل کنید.

مولفه های
status TestStatus

برمی گرداند
TestResult.TestStatus

ارزش

public static TestStatus valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
TestStatus

ارزش های

public static final TestStatus[] values ()

برمی گرداند
TestStatus[]