TestSummary.Type

public static final enum TestSummary.Type
extends Enum< TestSummary.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.TestSummary.Type >
com.android.tradefed.result.TestSummary.Type


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

TestSummary.Type TEXT

TestSummary.Type URI

Phương pháp công cộng

static TestSummary.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị liệt kê

CHỮ

public static final TestSummary.Type TEXT

URI

public static final TestSummary.Type URI

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static TestSummary.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
TestSummary.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Trả lại
Type[]