Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestSummary.TypedString

public static class TestSummary.TypedString
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary.TypedString


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TypedString (String string)
TypedString (String string, TestSummary.Type type)

Phương pháp công khai

String getString ()
TestSummary.Type getType ()
String toString ()

Các nhà xây dựng công cộng

TypedString

public TypedString (String string)

Thông số
string String

TypedString

public TypedString (String string, 
                TestSummary.Type type)

Thông số
string String

type TestSummary.Type

Phương pháp công khai

getString

public String getString ()

Lợi nhuận
String

getType

public TestSummary.Type getType ()

Lợi nhuận
TestSummary.Type

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String