Kiểm traTóm tắt

public class TestSummary
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary


Một lớp để đại diện cho một bản tóm tắt kiểm tra. Cung cấp một trường duy nhất cho bản tóm tắt, ngoài kho lưu trữ khóa-giá trị để có bản tóm tắt chi tiết hơn. Cũng cung cấp một nơi để xác định nguồn tóm tắt.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class TestSummary.TypedString

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestSummary (String summaryUri)

Một hàm tạo tiện lợi lấy biểu diễn chuỗi của URI

TestSummary ( TestSummary.TypedString summary)

Phương pháp công khai

void addKvEntry (String key, String value)
void addKvEntry (String key, TestSummary.TypedString value)
getKvEntries ()
String getSource ()
TestSummary.TypedString getSummary ()
void setSource (String source)

Đặt nguồn tóm tắt, trong trường hợp người tiêu dùng muốn thực hiện hợp đồng với một nhà sản xuất cụ thể

void setSummary ( TestSummary.TypedString summary)
void setSummary (String summary)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm traTóm tắt

public TestSummary (String summaryUri)

Một hàm tạo tiện lợi lấy biểu diễn chuỗi của URI

Thông số
summaryUri String : String đại diện cho URI

Kiểm traTóm tắt

public TestSummary (TestSummary.TypedString summary)

Thông số
summary TestSummary.TypedString

Phương pháp công khai

thêmKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        String value)

Thông số
key String

value String

thêmKvEntry

public void addKvEntry (String key, 
        TestSummary.TypedString value)

Thông số
key String

value TestSummary.TypedString

getKvEntries

public getKvEntries ()

Trả lại

lấy nguồn

public String getSource ()

Trả lại
String

lấyTóm tắt

public TestSummary.TypedString getSummary ()

Trả lại
TestSummary.TypedString

setSource

public void setSource (String source)

Đặt nguồn tóm tắt, trong trường hợp người tiêu dùng muốn thực hiện hợp đồng với một nhà sản xuất cụ thể

Thông số
source String : String chứa tên lớp Java đủ điều kiện của nguồn

bộTóm tắt

public void setSummary (TestSummary.TypedString summary)

Thông số
summary TestSummary.TypedString

bộTóm tắt

public void setSummary (String summary)

Thông số
summary String