ค่าเริ่มต้น RemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


ส่วนขยายของ ddmlib RemoteAndroidTestRunner เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นบางส่วนสำหรับกรณีการใช้งาน Tradefed

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

วิธีการสาธารณะ

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ค่าเริ่มต้น RemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

พารามิเตอร์
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

วิธีการสาธารณะ

สร้างพาร์เซอร์

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

พารามิเตอร์
runName String

listeners

การส่งคืน
IInstrumentationResultParser