Mặc địnhTừ xaAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


Phần mở rộng của ddmlib RemoteAndroidTestRunner để đặt một số mặc định cho các trường hợp sử dụng Tradefed.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

Phương pháp công khai

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mặc địnhTừ xaAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

Thông số
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

Phương pháp công khai

tạoParser

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

Thông số
runName String

listeners

Trả lại
IInstrumentationResultParser