ตัวระบุข้อผิดพลาดของอุปกรณ์

public final enum DeviceErrorIdentifier
extends Enum< DeviceErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier


ตัวระบุข้อผิดพลาดจากข้อผิดพลาดของอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่รายงานข้อผิดพลาด

สรุป

ค่า Enum

DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

วิธีการสาธารณะ

long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription หนึ่ง

static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)
static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

ค่า Enum

AAPT_PARSER_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

ADB_DISCONNECT

public static final DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

APEX_ROLLBACK_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

APK_INSTALLATION_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DEVICE_CRASHED

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DEVICE_FAILED_TO_RESET

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

ERROR_AFTER_FLASHING

public static final DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

FAILED_TO_LAUNCH_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

FAIL_ACTIVATE_APEX

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

FAIL_PULL_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

FAIL_PUSH_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

INSTRUMENTATION_CRASH

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_LOWMEMORYKILLER

SHELL_COMMAND_ERROR

public static final DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

UNEXPECTED_REBOOT

public static final DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

วิธีการสาธารณะ

รหัส

public long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

ส่งคืน
long

สถานะ

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription หนึ่ง

ส่งคืน
TestRecordProto.FailureStatus

มูลค่าของ

public static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
DeviceErrorIdentifier

ค่า

public static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

ส่งคืน
DeviceErrorIdentifier[]