ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


Lớp trình trợ giúp để thao tác các lỗi để căn chỉnh với bộ lưu trữ chung.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ErrorStorageUtil ()

Phương thức công khai

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi Tradefed với các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

nhà thầu công cộng

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

Phương thức công khai

bản đồTrạng thái

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Ánh xạ các lỗi Tradefed với các lỗi lưu trữ phổ biến trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Chúng ánh xạ 1:1 nhưng có các tên hơi khác nhau nên chúng tôi sắp xếp lại chúng ở đây.

Thông số
status TestRecordProto.FailureStatus

trả lại
String