ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


คลาสตัวช่วยในการจัดการข้อผิดพลาดให้สอดคล้องกับที่เก็บข้อมูลทั่วไป

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ErrorStorageUtil ()

วิธีการสาธารณะ

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

แมปข้อผิดพลาด Tradefed กับข้อผิดพลาดพื้นที่จัดเก็บทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานของเรา

ผู้สร้างสาธารณะ

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

วิธีการสาธารณะ

แผนที่สถานะ

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

แมปข้อผิดพลาด Tradefed กับข้อผิดพลาดพื้นที่จัดเก็บทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐานของเรา พวกเขาทำแผนที่ 1:1 แต่มีชื่อต่างกันเล็กน้อย เราจึงจัดตำแหน่งใหม่ที่นี่

พารามิเตอร์
status TestRecordProto.FailureStatus

ส่งคืน
String