با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel
extends Enum< ProtoResultParser.TestLevel >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel >
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


شمارش نمایانگر سطح فعلی پروتو در حال پردازش است.

خلاصه

مقادیر Enum

ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

ProtoResultParser.TestLevel MODULE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

روشهای عمومی

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)
static final TestLevel[] values ()

مقادیر Enum

استعلام

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

مدول

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

TEST_CASE

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

TEST_RUN

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

روشهای عمومی

ارزش

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
ProtoResultParser.TestLevel

ارزش های

public static final TestLevel[] values ()

برمی گردد
TestLevel[]